حالت شب
منو
موضوعات

بایگانی: 16 مرداد 1395

bn2 2
تبلیغات دانشمند شرکت توسعه فناوری اطلاعت زربین
خبری از ذره جدید نیست
گروه فیزیک 2 سال پیش

نتایج قبلی LHC نشانه‌هایی از وجود یک ذره زیر اتمی جدید در خودشان داشتند. برخی وجود ناهنجاری‌ها در داده‌های قبلی LHC را نشانه‌ای از وجود پسرعموی بوزون هیگز می‌دانستند.

ادامه مطلب