حالت شب
منو
موضوعات

بایگانی: 16 مرداد 1395

banner
Tahririe
خبری از ذره جدید نیست
گروه فیزیک 4 سال پیش

نتایج قبلی LHC نشانه‌هایی از وجود یک ذره زیر اتمی جدید در خودشان داشتند. برخی وجود ناهنجاری‌ها در داده‌های قبلی LHC را نشانه‌ای از وجود پسرعموی بوزون هیگز می‌دانستند.

ادامه مطلب